Potentiella kustnära habitat för grönfläckig padda (Bufo viridis) på södra Gotland

Om publikationen

Löpnummer:
2008:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport

Den grönfläckiga paddan Bufo viridis är Sveriges mest hotade groddjur och endast några hundra djur finns i landet. På Gotland har arten tidigare funnits men utgick sannolikt från öns fauna i mitten av 1900-talet (Söderman 2007a). Sedan 1995 har försök gjorts med att återintroducera arten på ön. Under de första åren gjordes relativt små utsättningar på tre olika lokaler, Kättelvik på södra Gotland samt vid Farnavik och Langhammars på Fårö. I detta inledande skede leddes arbetet av Claes Andrén. Sedan 2004 leds arbetet av länsstyrelsen i Gotlands län och inom ramen för åtgärdsprogrammet för hotade arter. Under denna period har arbetet koncentrerats till Kättelvik. Tyvärr har arbetet hittills inte givit önskat resultat men ett mer omfattande nationellt samarbete och ett nytt åtgärdsprogram som är under bearbetning leder förhoppningsvis arbetet till positiva
resultat. Ett viktigt steg i arbetet med hotade arter och i detta fall den grönfläckiga paddan är att säkerställa artens möjlighet att sprida sig till nya lokaler när en population väl etablerats. Vidare har det förekommit en diskussion om att utsättningarna kanske bör omlokaliseras eftersom resultaten i Kättelvik varit få. För att identifiera områden som är eller kan tänkas bli lämpliga för den grönfläckiga paddan har en inventering gjorts av det kustnära området mellan Valar, söder om Burgsvik, och vidare efter kusten till Holmhällar på östra sidan av Sudret gjorts under 2007. Även två öar som besökts i ett annat projekt behandlas översiktligt i rapporten.

Kontakt