Plan för arbetet med infrastruktur för elfordonoch förnybara drivmedel

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 425-4899-19

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 48

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Infrastrukturplan

Detta är en plan för arbetet med infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel innehållande förslag på fortsatt arbete utifrån en nulägesanalys och behovsbedömning.
Dokumentet är en del i arbetet med Gotlands energi- och klimatstrategi - Tillsammans mot 2030.

Kontakt