Oxhorndyvel Onthophagus illyricus och ribbdyngbagge Euheptaulacus sus på Gotland

Om publikationen

Löpnummer:
2018:21
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

I den här rapporten beskrivs resultaten av de eftersök som gjorts på Gotland inom åtgärdsprogrammet för dynglevande skalbaggar. Två arter har varit fokus för inventeringarna: oxhorndyvel Onthophagus illyricus och ribbdyngbagge Euheptaulacus sus. Inventeringarna har bedrivits vid flera tillfällen under en följd av år – vid olika tider under året och med varierande metodik.

I rapporten beskrivs först oxhorndyveln följt av en kortare redogörelse för ribbdyngbaggen, sedan följer en diskussion kring historiska trender för dynglevande skalbaggar, en diskussion av de två arternas framtidsutsikter och några rekommendationer inför framtiden. Andra arter av intresse omnämns kort. Alla fynd från inventeringarna är inrapporterade till Artportalen.

Kontakt