Omfattning och utveckling av fisketurism i Gotlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2008:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport

Gotland har nära 80 mil kust och ett antal insjöar (träsk). På kusten råder fritt fiske med handredskap och med nät medan fisket i insjöarna är förbehållet fiskerättsägarna, med tre undantag där fiskekort säljs. Genom det fria fisket saknas indikatorer som antal sålda fiskekort för att
beräkna antalet besökande, vilket uppskattningsvis kan röra sig om upp mot ett tusental.

Genom aktiv fiskevård har beståndet av havsöring utvecklats till ett av de mer attraktiva, inte bara
för svenska fisketurister. Fiskevård bedrivs även för att förbättra de kustlevande bestånden av gädda och abborre. Då inga utsättningar görs, sker fisket enbart på naturliga, vilda fiskar, vilket ger ett mervärde.

Endast tre företag kan ses som fisketurismföretag men flera logiuthyrningsföretag använder tillgången till sportfiske i sin marknadsföring. Gotlands särpräglade natur, fiske på vilda bestånd och en hög tillgänglighet är delar av möjligheterna för en allmänt växande fisketurism. Hög tillgänglighet för alla inom ramen för det fria handredskapsfisket kan också betraktas som ett hinder för utveckling av fisketurismföretag med fiskepaket och guidning som bas. Länsstyrelsen menar dock att åtgärder för att utveckla fisketurismen på Gotland ska beakta både möjligheterna
till hög tillgänglighet för en allmän turism inom ramen för det fria handredskapsfisket och möjligheterna till kommersialisering via bärkraftiga företag. Samtidigt måste regelverket inom det fria handredskapsfisket ses över för att säkra resursen långsiktigt. Samverkan, kreativa lösningar och en långsiktig och välfinansierad fiskevård är ledorden i denna utveckling. Sport- och fritidsfiske är traditionellt mycket mansdominerade aktiviteter. Potentialen för fler fiskande kvinnor är stor. Att öka kvinnors delaktighet i fiskerirelaterade frågor leder sannolikt också till att nya utvecklingsmöjligheter skapas, vilket borde utnyttjas.

Kontakt