Närsalttillförsel till Valleviken

Om publikationen

Löpnummer:
2018:15
Diarienummer:
538-3049-2015
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Havscirkulationen i och utanför Valleviken på nordöstra Gotland modellerades för året 2015 för att undersöka hur utbyte och tillflöde av vatten till viken sker. Föreningen Rädda Valleviken, som är initiativtagare till denna studie, gjorde under 2015 ett antal mätningar av närsalthalter i viken, och ett av syftena med modelleringen var att undersöka ifall uppvällning av näringsrikt djupvatten kunde vara orsaken till de till synes höga uppmätta halterna av lösta näringsämnen.

Modellresultaten visade att uppvällning av djupt Östersjövatten kan ske in till Valleviken, men att det inte skedde någon gång under den biologiskt aktiva perioden, och därmed inte kunde vara orsaken till den övergödda situationen i Valleviken det modellerade året. Utbytestiden i viken beräknades med hjälp av modellresultaten till 1,5 dygn, och utbytet är i huvudsak lokalt med annat kustnära vatten.

En analys av genomförda mätningar av näringsämnen i Valleviken visar att man inte utmärker sig i halten totalfosfor gentemot vattnet runt Gotland. Däremot har man under sommaren, framförallt längst in i viken, högre kvävehalter än omgivande vatten. Men omräknat i mått av ekologisk status för parametern näringsämnen är denna avvikelse lokal och avtar längre ut i viken. Det är troligt att dessa höga halter i augusti 2015 och juli 2016 beror på nedbrytning av organiskt material inne i viken. En möjlig orsak kan vara makroalger, så kallad släke som driver med vattnet in i viken, sedimenterar och bryts ned. Transporten av makroalger följer inte vattenutbytet utan kan bli kvar trots att vattnet byts ut. Lösta näringsämnen följer däremot med vattnet eftersom det är ett kemiskt ämne. De enda kustnära mätningar som vid rapportskrivandet fanns tillgängliga i SMHIs databas och som man skulle kunna sätta Vallevikens halter i relation till, togs under sommaren 2010 vid Slite. Dessa mätningar är dock inte genomförda så landnära som mätningarna längst in i Valleviken, och det är därmed inte möjligt att med dessa mätdata sätta Vallevikens problem i relation till några övriga vikar längs Gotlands nordöstra kust.

Kontakt