Miljöutredning 2010 - Länsstyrelsens direkta och indirekta miljöpåverkan

Om publikationen

Löpnummer:
2010:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Som ett led i strävandena att uppnå en hållbar utveckling har regeringen beslutat att alla statliga myndigheter ska införa miljöledningssystem och att staten på detta sätt bör vara ett föredöme i miljöarbetet. Länsstyrelsen i Gotlands län fick tillsammans med andra statliga myndigheter 1999 ett uppdrag från regeringen (Regeringsbeslut 13, M1999/5037/Kn) att införa ett miljöledningssystem. Kravet slogs 2009 fast i Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

En miljöutredning är en nulägesanalys av en verksamhets miljöpåverkan och en viktig grund i ett miljöledningssystem. Utredningen är ett internt dokument som riktar sig till alla som deltar i Länsstyrelsens miljöarbete.

2004 gjordes en omfattande miljöutredning av Länsstyrelsens verksamhet. Sedan dess har drygt fem år gått och verksamheten har minskats och flyttat till nya lokaler. Därför görs nu denna nya utredning som bygger på utredningen från 2004.

Kontakt