Miljöstatus i grunda havsvikar runt Gotland

Om publikationen

Löpnummer:
2017:13
Diarienummer:
538-3049-2015
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

Bedömning av ekologisk status utifrån halterna av total-fosfor och total-kväve i augusti 2016 visar att målet om att kustvattnen runt Gotland ska uppnå god status inte är uppfyllt. I öppna vikar där vattenutbytet är stort är statusen i allmänhet tillfredsställande; god till måttlig-god vad gäller såväl fosfor som kväve, medan förhållandena i mer skyddade vikar med mindre vattenutbyte är betydligt sämre. I de mer skyddade vikarna varierar den ekologiska statusen från måttlig-otillfredsställande till dålig med avseende på fosfor, och från måttlig till dålig vad gäller kväve. Generellt gäller att den ekologiska statusen är sämre när bedömningen görs utifrån halterna av fosfor jämfört med halterna av kväve.

Kontakt