• Räddningstjänsten avråder från eldning

    Med anledning av stigande temperaturer under midsommarhelgen så avråder räddningstjänsten från eldning från och med idag den 23 juni. Beslutet om "eldning avrådes" gäller tillsvidare

Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljöövervakning av mjukbottenfauna i Gotlands kustområden, 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport redovisar resultaten av 2014 års 
undersökning av mjukbottenfaunan inom det 
nationellt‐regionalt samordnade programmet i 
Gotlands län. Programmet undersöker långsiktiga 
och  storskaliga förändringar av referensområden 
i Egentliga Östersjön som en effekt av främst
övergödning och syrebrist i bottenvattnet samt 
följa den biologiska mångfalden. Under 2014
provtogs fem områden avseende mjukbottenfauna. 
Öster om Gotland undersöks två områden. 
Dessa  utgörs av ett regionalt kluster benämnt 
REG När och ett nationellt kluster benämnt NAT 
När och  provtas årligen sedan 2007. De övriga 
tre områdena (Slite, Klintehamn och Fårösund) 
har tidigare undersökts under 2006, 2008 och 2011. Det primära syftet med 
undersökningen är att enligt EU:s vattendirektiv bedöma miljöstatus. Detta  sker med hjälp av Benthic Quality Index (BQI) som baseras på makrofaunans 
sammansättning. De båda årligen besökta områdena (REG och NAT När) och områdena 
utanför Slite och Klintehamn har  uppvisat god status vid alla undersökningstillfällen. 
Området Fårösund uppvisade däremot måttlig  status 2006 och otillfredsställande 
status 2011, men god 2008 och 2014. Sammanfattningsvis visar 2014 års i Gotlands 
läns samtliga undersökta områden god status avseende  bottenfauna.

Kontakt