Miljökvalitetsmålen Gotland 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:10

Diarienummer: 501-2141-10

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Sveriges miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Varje år görs en bedömning av miljötillståndet och om dagens styrmedel och de åtgärder som görs är tillräckliga för att nå målen till 2020. Bedömningen sammanfattas i betyget ja, nära eller nej. Dessutom bedöms i vilken riktning utvecklingen för varje mål går.

Länsstyrelsen i Gotlands län och Skogsstyrelsen bedömer målen på regional nivå, och de målansvariga myndigheterna i samordning av Naturvårdsverket sammanställer resultaten från alla län till nationella bedömningar av varje mål.

Miljökvalitetsmålen Gotland 2019 - regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen och generationsmålet, innehåller en sammanställning av hur det går för de 15 miljömål som berör Gotland. Rapporten beskriver både vad som görs i länet som bidrar till målen, och tillståndet och förutsättningar för varje miljömål. Dessutom görs bedömningar av hur troligt det är att målen nås till 2020. För Begränsad klimatpåverkan är målåret 2045. För tre av målen görs bedömningar endast på nationell nivå. För Generationsmålet redovisar Länsstyrelsen åtgärder på regional nivå.

Kontakt