Miljökvalitetsmål och Gotländska delmål

Om publikationen

Löpnummer:
2012:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport

För att bedöma hur arbetet mot miljömålen går har Länsstyrelsen på Gotland tillsammans med Skogsstyrelsen gjort en uppföljning. Hur läget är har bedömts både för de gotländska miljömålen och för de nationella miljökvalitetsmålen ur ett gotländskt perspektiv. Vid bedömningen har Länsstyrelsen följt Naturvårdsverkets bedömningsgrund. Vi har nu arbetat för att nå de nationella miljömålen, med målår 2020 sedan år 1999. Det här är alltså en halvtidsavstämning. Varje år publiceras både nationella bedömningar och länsvisa bedömningar på Naturvårdsverkets miljömålsportal, www.miljomal.se.

De nationella miljökvalitetsmålen antogs av en enig riksdag år 1999 för att strukturerat arbeta mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Länsstyrelsen har tillsammans med andra aktörer i det gotländska samhället anpassat de nationella miljökvalitetsmålen och tagit fram gotländska miljömål. De har beslutats av Länsstyrelsen år 2004 och år 2006. De flesta av dessa regionala miljömål har haft målår 2010. Vid 2011 års uppföljning av gotländska miljömål och miljökvalitetsmålen ur Gotländskt perspektiv har bedömningarna presenterats för, och diskuterats med, olika aktörer i det gotländska samhället vid ett flertal möten. Vid mötena har representanter för bland annat Skogsstyrelsen, Region Gotland, LRF, Hushållningssällskapet, Naturskyddsföreningen och Vattenråden deltagit.

För varje miljömål av de femton som är aktuella för Gotland (inte Storslagen fjällmiljö) presenteras först bedömningen av miljökvalitetsmålet ur ett gotländskt perspektiv och därefter bedömningen av varje gotländskt delmål. För de 15 miljömål vi har på Gotland är det fyra som bedöms som möjliga att nå, ur ett Gotländskt perspektiv, till år 2020 med idag fattade beslut om styrmedel. De är Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt och Myllrande våtmarker. För många av målen går ändå utvecklingen i miljön åt rätt håll vilket visar att åtgärderna har effekt. Men det behövs mer åtgärder och det tar tid för naturen att återhämta sig. Vid uppföljningen har sex miljökvalitetsmål fått en ny bedömning jämfört med föregående år. Det beror till viss del på ändrad bedömningsgrund. De fyra som visar på ett försämrat läge är Säker strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt odlingslandskapsamt God bebyggd miljö. Myllrande våtmarker och Frisk luft visar på ett på förbättrat läge.

På Naturvårdsverkets miljömålsportal finns också flera indikatorer som används som underlag för uppföljningen och tips på hur vi alla kan arbeta mer med åtgärder för att nå miljömålen.

Kontakt