Lekmannarapport - Restaurering av våtmarksområdet Hejnum Kallgate

Om publikationen

Löpnummer:
2012:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Rapport

Under perioden 2006 – 2011 har Länsstyrelsen i Gotlands län med stöd av EU:s LIFE-fond bedrivit ett naturvårdsprojekt inom Hejnum Kallgate, ett område som ingår i EU:s nätverk Natura 2000. Syftet med Natura 2000 är att värna om särskilt värdefull natur. Det övergripande målet med LIFE-projektet har varit att skydda och bevara Hejnum Kallgates unika naturtyper och arter, vilka främst utgörs av naturtyperna rikkärr och skogbevuxna myrar, samt arterna väddnätfjäril (Euphydryas aurinia), och guckusko (Cypripedium calceolus). Marker som planeras ingå i EU:s miljöersättning och därmed fortsatt kommer att betas, har försiktigt röjts på manuell väg. Runt de två större betesfållorna har sammanlagt 20 km permanent stängsel satts upp. För att underlätta djurhållningen i området har det borrats för nytt vatten, uppförts fångstfållor för djuren och grävts ner färister vid genomfartsvägen mitt i området.
 
Förutom naturvårdsinsatserna har vi också uppfört en informationsplats, tillverkat informationsskyltar, karta och foldrar, satt upp ett utsiktstorn och skapat en vandringsled. Med det hoppas vi förstås att fler besökare ska hitta till de unika våtmarkerna i Hejnum Kallgate. Vissa mål har projektet lyckats uppfylla, medan andra kräver en fortsatt uppföljning och dialog med markägare och brukare, förrän vi kan konstatera om målen uppfyllts. Åtgärderna som genomförts i det här LIFE-projektet har förhoppningsvis väckt allmänhetens, markägarnas och brukarnas både intresse och kunskap om hur man på bästa sätt kan förvalta området för att bevara dess unika naturvärden.

Kontakt