Lavinventeringar på Gotska Sandön 2005 och 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

Artinventeringar: Besöken blev i många avseenden lichenologiska fullträffar! Vid de tämligen korta besöken på ön besöktes 15 olika lövbestånd där liten havstulpanlav Thelotrema suecicum kunde tänkas förekomma. I flertalet av de besökta bestånden påträffades flera mycket sällsynta lavar, och i Västra Idmoren noterades rikliga förekomster av liten havstulpanlav. De flesta av de arter som Leif Tibell funnit 40 år tidigare kunde också återfinnas. Några arter som särskilt eftersöktes, till exempel västlig njurlav Nephroma laevigatum NT, aspgelélav Collema subnigrescens NT, blanklav Eopyrenula leucoplaca NT, fläderlundlav Bacidia friesiana VU och liten vårtlav Pyrenula nitidella, kunde emellertid inte återfinnas. Däremot noterades 17 sällsynta arter som inte tidigare registrerats från ön. Särskilt intressanta är fynden av daggklotterlav Lecanographa lyncea CR, strigula Strigula jamesii EN, skriftskärelav Schismatomma graphidioides EN och fransrosettlav Physcia leptalea DD. Under 2006 insamlades en karaktäristisk lav med röda fruktkroppar som inte kunde artbestämmas med enkla metoder, vilket indikerade att det kunde röra sig om något nytt. Göran Thor, ArtDatabanken, konsulterades och han kunde preliminärt säga att det kan röra sig om Pyrrhospora viridescens, en tämligen nybeskriven art som inte tidigare påträffats med apothecier.

Grynig lundlav Bacidia biatorina NT, daggklotterlav Lecanographa lyncea CR och strigula Strigula jamesii EN rapporteras också härmed nya för Gotland. 30 olika rödlistade lavar kunde konstateras, av vilka 14 stycken är hotade (CR, EN, VU). Samtliga lavfynd utom ett, ladlav Cypelium tigillare, är gjorda på olika lövsträdsslag, främst ek och asp.

Eftersök av grynig påskrislav Stereocaulon incrustatum CR: Under 2006 genomfördes också fältinventeringar efter grynig påskrislav Stereocaulon incrustatum CR. Arten har tidigare inte påträffats på ön men eftersom den trivs i sandiga marker kan ju Sandön misstänkas vara en bra lokal för denna art. Inom ramen för Åtgärdsprogrammet för denna art har också ett antal lämpliga områden pekats ut för inventering, bland annat Gotska Sandön. Laven eftersöktes under cirka en dag letande på fyra olika platser på ön (se karta i bilaga 1). Vi valde ut sådana platser som vi tyckte såg lämpliga ut. Dock utan något positivt resultat. Trots ett idogt letande lyste laven med sin frånvaro. Man kan emellertid konstatera att, trots att Gotska Sandön är ö som enbart består av sand, ytor med blottad sandig och fuktig mark, numera är ganska sällsynta. Mossor och olika renlavar dominerar och tallskogen växer långt ut mot havet. Exempelvis är området vid Bredsand mestadels beväxt av tallskog idag. Att igenväxningen och minskningen av de här sandiga ytorna är stor och märkbar verifieras av Leif Tibell som besökte ön i somras.

Kvantifieringar/övervakning av liten havstulpanlav Thelotrema suecicum EN: Vi
undersökte två mindre områden à cirka 1500 m2 söder om Kapellängen och 10 cirkelytor med en diameter av 15 meter. Det ger en total undersökningsyta om cirka 10 000 m2 = 1 ha. Den totala ytan av området söder om Kapellängen och av Västra Idmoren är mindre än 2 ha, vilket betyder att vi totalinventerat ca 50% av hela området, sannolikt också det rikaste. Vi räknade in totalt 90 olika hasselbuketter och i dessa 252 enskilda stammar med förekomst av liten havstulpanlav. I de undersökta buskagen fanns 124 stammar utan havstulpanlav. Detta betyder att det i halva den aktuella ytan söder om Kapellängen och Västra Idmoren finns 90 hasselbuketter med liten havstulpanlav, och att det i dessa buketter finns 376 stammar totalt av vilka 67 % hyser arten. Mycket smala stammar (<2 cm har inte räknats).

Transplantering av lite havstulpanlav Thelotrema suecicum EN: Vi gjorde också ett enkelt transplanteringsförsök, Detta genomfördes genom att liten havstulpanlav insamlades från Västra Idmoren (ca 50 cm2). Materialet transplanterades på fyra, som vi bedömde, lämpliga hasselstammar, varav två söder om Kapellängen och två i ett bestånd strax sydväst om Fårösund. I rapporten på kapitel III redovisas bilder och metoder för dessa försök.

Rödlistade arter
I Sverige finns över 50 000 olika växter, svampar och djur. Utav dessa är 3 653 stycken upptagna på ”rödlistan” över hotade arter i Sverige, varav 256 är lavar.

Kontakt