Lavinventering inom projektet LifeELMIAS på Gotland 2013-2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Sommaren 2013 startade ett Life+ Nature projekt på Gotland med fokus på att bekämpa almsjukan, samt att långsiktigt försöka säkerställa livsmiljöerna för de arter som är knutna till alm och ask inom Natura 2000-områden. Totalt är 25 områden utvalda från norr till söder som har naturtyperna ädellövskog, löväng eller trädklädd betesmark representerade inom hela eller delar av området (se bilaga 1). I fem av dessa områden har almsjukan påträffats. Askskottssjukan är mer eller mindre utbredd i alla områden. Projektägare för LifeELMIAS är Skogsstyrelsen, med Länsstyrelsen, SLU, Region Gotland samt Naturvårdsverket som partners. Projektet finansieras med 50 % av EU-kommissionen och genomförs på Gotland under 5 år, med start 1 juli 2013.
 
Bakgrunden till projektet LifeELMIAS är att almsjukan upptäcktes på Gotland 2005 och att askskottssjukan nu är utbredd på ön. De båda sjukdomarna tillsammans utgör ett stort hot mot de natur- och kulturvärden som är kopplade till lövmiljöerna på ön. Höga naturvärden går förlorade när gamla askar och almar dör, samtidigt som framtiden är osäker då föryngring av ask och alm länge har varit en bristvara i framför allt våra hävdade lövmiljöer.
 
Olika åtgärder kommer att utföras inom projektet i Natura 2000 områdena för att långsiktigt försöka säkerställa en gynnsam bevarandestatus. För att kunna följa upp åtgärderna finns ett miljöövervakningsprogram med inventeringar av lavar, fladdermöss och halsbandsflugsnappare. Det kommer även att utföras en inventering av trädskiktet i varje område för att se hur det förändras allteftersom sjuka/gamla träd dör och nya växer upp.
 
Från mitten av oktober till början av december 2013 genomfördes inventeringen i 24 områden. P.g.a. vädret besöktes inte Stora Karlsö, utan sköts upp till 18 augusti 2014 då turbåten gick samt fågelskyddet släppts.

Kontakt