Kompletterande inventering av flodnejonöga i gotländska vattendrag 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2007:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

Under 2006 inventerades flodnejonöga Lampetra fluviatilis i 44 vattendrag på Gotland (Ljunggren & Söderman 2007). Under den inventeringen okulärinventerades vattendragen från mynningen och en kilometer uppströms. Om det var möjligt, d.v.s. om det fanns tillgång till sötvatten, elfiskades ett lämpligt område. I 12 av vattendragen påträffades nejonögonlarver. I 12 av vattendragen saknades på den inventerade sträckan lämpliga nejonögonhabitat eller så påträffades inte larver i den omfattning som motsvarade mängden habitat. Det kunde dock inte uteslutas att en fungerande population kunde ha sin huvudsakliga
förekomst längre upp i vattensystemet. För att utreda flodnejonögats status i dessa vattendrag har en kompletterande inventering i två faser utförts under 2007. Utöver dessa 12 har ytterligare 10 vattendrag tagits med i den okulära inventeringen. Totalt besöktes därmed 22 vattendrag under 2007 års inventering. Utav dessa elfiskeinventerades 11 stycken. Den första fasen genomfördes i slutet av maj och syftade till att inventera antalet lekgropar. Fas två genomfördes i början av september och bestod i att elfiska larver.

Kontakt