Klimat- och energimål för Gotland 2012-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2012:12
Diarienummer:
421-1261-11
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Detta är klimat- och energimålen för Gotland för perioden 2012 till 2020, vilka har tagits fram i dialog och samverkan med gotländska aktörer och beslutats av Länsstyrelsen:

Mål för energieffektivisering
 På Gotland används energin effektivt och sparsamt. År 2020 ska energin användas minst 25  procent effektivare än år 2008. Sten- och cementindustrin ska använda energin minst 5 procent effektivare och använda spillvärmen effektivt.

Mål för förnybar energi
Mer än hälften av den slutliga energianvändningen på Gotland ska år 2020 utgöras av förnybar energi. Därutöver ska minst 5 procent av energianvändningen komma från lokalt återvunnen energi. Den totala produktionen på Gotland av biobränsle, biogas, solvärme, el från vindkraft och annan förnybar energi ska uppgå till minst 2700 GWh. Dessutom ska följande uppnås: 

  • Ingen fossil energi används för uppvärmning av bostäder och fastigheter.  
  • Minst 10 procent av personbilarna på Gotland kan drivas med förnybara bränslen eller el.  
  • Produktionen av biogas uppgår till minst 100 GWh år 2020.

Sedan tidigare finns ett regionalt mål om 1000 MW installerad vindkraft till år 2025.

Mål för minskade utsläpp av växthusgaser
Utsläppen av växthusgaser på Gotland ska år 2020 vara minst 30 procent lägre än år 1990. Målet gäller för verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter  och omfattar inte upptag och utsläpp från skogsbruk eller annan markanvändning.

Kontakt