Kiselalgsundersökningar i vattendrag i Gotlands län 2007-2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Kiselalgsprovtagning har utförts av Länsstyrelsen på Gotland på 17 vattendragslokaler 20072009. Vasteån är dock inte med i denna utvärdering eftersom den bara undersöktes vid ett tillfälle (Sundberg & Jarlman 2008). Rapporten är en flerårsutvärdering och omfattar sammanvägda status- och surhetsklassningar av lokalerna. 
 
IPS-indexet visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag. Endast två lokaler, Bångån och Snoderån/Levidebäcken bedömdes tillhöra klass 1, hög status. 
 
Sex lokaler – Gothemsån vid Åminne, Gothemsån vid Tjaukle, Djupå, Skarnviksån, Idån och Ireån vid Martebo – hade god status. På lokalerna i Gothemsån vid Åminne och Djupå har bedömningen varierat mellan god och måttlig status under treårsperioden och de kan sägas ligga i riskzonen för att hamna i klass 3, måttlig status. 
 
De sammanvägda resultaten visade måttlig status för åtta lokaler, nämligen Själsöån, Lummelundaån, Ireån vid kraftverket, Laxarveån, Närkån, Snoderån vid Borum, Varbosån och Gothemsån vid Vallstena. 
 
Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör. Efter sammanvägning av resultaten för undersökningsperioden bedömdes samtliga lokaler ha alkaliska förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH är högre än 7,3. 
 
De lägsta totalkvävehalterna i de undersökta vattendragen (< 2000 µg/l) noterades i Bångån, Djupå, Skarnviksån och Snoderån Levidebäcken, som också hade de lägsta totalfosforhalterna (< 25 µg/l). Själsöån, Ireån, Gothemsån vid Åminne, Närkån, Snoderån vid Borum och Idån hade kvävehalter mellan 2000-5000 µg/l. På de flesta av dessa hamnade totalfosforhalterna mellan cirka 40-55 µg/l, förutom i Närkån där halten var betydligt högre (120 µg/l). De högsta kvävehalterna (> 5000 µg/l) konstaterades i Lummelundaån, Varsboån och Gothemsån vid Vallstena. Dessa lokaler hade också några av de högsta totalfosforhalterna (61-91 µg/l).
 
De vattenkemiska analyserna visade genomgående höga pH-värden och alkaliniteter, vilket överensstämmer med klassningen alkaliska förhållanden utifrån kiselalgsresultaten.

Kontakt