Kiselalgsundersökning i vattendrag i Gotlands län 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2008:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Medins Biologi AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län undersökt kiselalger på 15 vattendragslokaler. Undersökningen är ett led i karakteriseringsarbetet av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och syftar till att dels öka kunskapen om miljötillståndet i länet och dels fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. Resultaten kan också användas för avstämning mot miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning” och ”Biologisk mångfald”.

Kontakt