Kiselalgersundersökning i vattendrag i Gotlands län 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Medins Biologi AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län undersökt kiselalger på 14
vattendragslokaler varav 12 stycken även provtogs 2007. Undersökningen är ett led i karakteriseringsarbetet av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och syftar till att dels öka kunskapen om miljötillståndet i länet och dels fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. Resultaten kan också användas för avstämning mot miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning” och ”Biologisk mångfald”.

Kiselalger är ofta den dominerade gruppen av påväxtalger, vilka spelar en viktig roll som
primärproducenter, särskilt i rinnande vatten. Kiselalger används allmänt för att bedöma
vattenkvalitet i Europa, liksom i många andra länder såsom USA, Australien, Japan och
Brasilien. I Hering et al. (2006) rekommenderas kiselalger som bioindikator i de flesta typer av europeiska vattendrag. Metoden baseras på det faktum att alla kiselalger har optima med avseende på tolerans eller preferens för olika miljöförhållanden (näringsrikedom, organisk förorening, surhet mm).

Kontakt