Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Kiselalgsanalys utfördes 2016 på åtta lokaler i Gotlands län. Undersökningen är ett led i karakteriseringen av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och syftar till att dels öka kunskapen om miljötillståndet i länet och dels fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.

Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.

På två av lokalerna, I01 Själsöån och I25 Arån, visade IPS-index hög status. I03 Ireån och I07 Gothemån hade IPS-index som motsvarar klass 2, god status. Övriga lokaler, I02 Lummelundaån, I12 Snoderån, I16 Gothemån och I20 Laxarveån visade också god status, men de hade IPS-index som låg nära gränsen mot måttlig status respektive i den nedre (sämre) delen av klassintervallet. Detta tillsammans med att de hade en mycket stor mängd (>85 %) näringskrävande arter (TDI) resulterade i att en expertbedömning gjordes till måttlig status.

Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattnet tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.

Samtliga lokaler i undersökningen klassades år 2016 som alkaliska, dvs. års-medelvärdet för pH bör ligga över 7,3. Lokal I16 Gothemån hade dock ett ACID-index som visade nära neutrala förhållanden, men låg nära gränsen mot alkaliskt förhållanden. Kiselalgssamhället utgjordes till 94 % av alkalifila arter (de som i huvudsak förekommer vid högre pH än 7) vilket gjorde att lokalen expertbedömdes till alkaliska förhållanden.

Analys av missbildningar på kiselalgsskalen utfördes på fyra lokaler i Gotlands län 2016. Andelen missbildade kiselalgsskal 0 % i I07 Gothemån och mindre än 1 % i I16 Gothemån, vilket innebär att det inte finns några belägg för någon annan föroreningsbelastning än näringsämnen och organiskt material. I I03 Ireån var andelen 1 %, vilket kan tyda på en svag påverkan av bekämpningsmedel, metaller eller liknande. I I20 Laxarveån noterades 3 % missbildade kiselalgsskal vilket bör tyda på en måttlig påverkan.

Kontakt