Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2015. En undersökning av 8 lokaler

Om publikationen

Löpnummer:
2016:4
Diarienummer:
502-1441-15
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Kiselalgsanalys utfördes 2015 på åtta lokaler i Gotlands län. Undersökningen är ett led i karakteriseringen av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och syftar till att dels öka kunskapen om miljötillståndet i länet och dels fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.
Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsin-dexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även mängden näringskrä-vande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.
Samtliga åtta undersökta lokaler i Gotlands län 2015, hade IPS-index som hamnade i klass 2, god status. Av dessa låg I02 Lummelundaån och I12 Snoderån låg nära gränsen mot måttlig status respektive i den nedre (sämre) delen av klassintervallet. Detta tillsammans med en mycket stor mängd näringskrävande arter (TDI) resulterade i att en expertbedömning gjordes till måttlig status på dessa två lokaler.
Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattnet tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.
Samtliga lokaler i undersökningen klassades år 2015 som alkaliska, dvs. årsmedelvärdet för pH bör ligga över 7,3.
Analys av missbildningar på kiselalgsskalen utfördes på samtliga lokaler i Got-lands län 2015. Andelen missbildade kiselalgsskal var 0 % eller mindre än 1 % på de flesta punkter, vilket innebär att det inte finns några belägg för påverkan av bekämpningsmedel, metaller eller liknande. I I15 Idån och I20 Laxarveån noterades en något förhöjd andel missbildningar, vilket kan betyda en svag påverkan.

Kontakt