Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:6

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Kiselalger analyserades på 9 vattendragslokaler i Gotlands län år 2014. Undersökningen är ett led i länets arbete med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och bevarande av biologisk mångfald.  Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag.  Endast i en av lokalerna visade IPS-indexet hög status, nämligen I25 Arån som undersöktes för första gången 2014.  I de övriga åtta lokalerna, I02 Lummelundaån, I03 Ireån, I10 Skarnviksån, I12 Snoderån, I15 Idån, I17 Ireån, I20 Laxarveån, och I24 Gothemån visade IPS-indexet god status. Men av dessa lokaler hade I02 Lummelundaån och I12 Snoderån ett IPS-index som låg i den nedre (dvs. sämre) delen av klassintervallet respektive mycket nära måttlig status. Detta tillsammans med en mycket stor mängd näringskrävande arter (TDI) resulterar i att en expertbedömning gjordes till måttlig status. Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7. I undersökningen i Gotlands län 2014 bedömdes alla lokalerna ha alkaliska förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdena för pH bör ligga över 7,3.

Kontakt