Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport

Kiselalger analyserades på 5 vattendragslokaler i Gotlands län år 2013. Undersökningen är ett led i länets arbete med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och bevarande av biologisk mångfald. Antalet lokaler blev färre än planerat under 2013 på grund av långvarig torka ända in i slutet av oktober. Många av de tänkta lokalerna var helt uttorkade och sju stycken kunde inte provtas 2013.  Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag. Alla lokaler, utom I23 Gartarveån, hamnade i klass 2, god status. I I23 Gartarveån visade IPS-indexet klass 1, hög status, men värdet ligger i den nedre, dvs. sämre, delen av klassintervallet.  Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7. I undersökningen i Gotlands län 2013 bedömdes alla lokalerna ha alkaliska förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdena för pH bör ligga över 7,3.

Kontakt