Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Kiselalger analyserades på 12 vattendragslokaler i Gotlands län år 2012. Undersökningen är ett led i länets arbete med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och bevarande av biologisk mångfald.  Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag. Som stöd till detta index och till förekommande expertbedömningar har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.  Åtta av vattendragslokalerna, nämligen I09 Djupå, I10 Skarnviksån, I15 Idån, I17 Ireån vid Martebo, I20 Laxarveån, I22 Vikeån, I23 Gartarveån och I24 Gothemån, hamnade i klass 2, god status. Övriga fyra lokaler bedömdes tillhöra klass 3, måttlig status. För tre av dessa, I02 Lummelundaån, I18 Ireån vid Tystebols och I21 Sprogeån visade IPS-indexet visserligen god status, men på grund av mycket stora mängder näringskrävande arter (TDI) bör måttlig status vara den korrekta bedömningen för lokalerna och därför gjordes en expertbedömning.  Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.  I undersökningen i Gotlands län bedömdes alla lokalerna ha alkaliska förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdena för pH bör ligga över 7,3.

Kontakt