Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Kiselalger analyserades på 9 vattendragslokaler i Gotlands län år 2011. Undersökningen är ett led i länets arbete med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och bevarande av biologisk mångfald.  Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag. Som stöd till detta index och till förekommande expertbedömningar har även andelarna näringskrävande (TDI) och föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.  Tre lokaler, I09 Djupå, I20 Laxarveån och I23 Gartarveån, visade god status. Övriga lokaler – I15 Idån, I17 Ireån vid Martebo, I18 Ireån vid Tystebols, I19 Vägumeån, I21 Sprogeån och I22 Vikeån – bedömdes ha måttlig status.  Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.  I undersökningen i Gotlands län bedömdes alla lokalerna ha alkaliska förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdena för pH bör ligga över 7,3.

Kontakt