Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Kiselalger analyserades på 15 vattendragslokaler i Gotlands län år 2010. Undersökningen är ett led i länets arbete med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och bevarande av biologisk mångfald.  Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag. Som stöd till detta index och till förekommande expertbedömningar har även andelarna näringskrävande (TDI) och föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.  Två lokaler, I08 Gothemsån vid Tjaukle och I20 Laxarveån, visade god status. Övriga lokaler – I01 Själsöån, I02 Lummelundaån, I03 Ireån, I07 Gothemsån vid Åminne, I09 Djupå, I11 Närkån, I12 Snoderån, I15 Idån, I16 Gothemsån vid Vallstena, I17 Ireån vid Martebo, I18 Ireån vid Tystebols, I19 Vägumeån och I21 Sprogeån – bedömdes ha måttlig status.  Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.  I undersökningen i Gotlands län bedömdes alla lokalerna ha alkaliska förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdena för pH bör ligga över 7,3.

Kontakt