Kiselalger i Gotlands län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:10
Diarienummer:
537-3740-20
ISBN/ISSN-nr:
1653–7041
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Kiselalger i Gotlands län 2020

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län att utföra kiselalgsanalyser på 14 vattendragslokaler år 2019 samt utvärdering av resultaten. Eftersom det var mycket lite vatten i vattendragen sensommararen och hösten 2019 togs proverna istället på våren 2020. Undersökningen är ett led i länets arbete med regional miljöövervakning. Syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt utgöra ett underlag för statusklassningen av länets vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. De kan också användas för avstämning mot miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning” och ” Ett rikt växt- och djurliv”.

Kontakt