Kiselalger i Gotlands län 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:10

Diarienummer: 537-3740-20

ISBN/ISSN-nr: 1653–7041

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Kiselalger i Gotlands län 2020

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län att utföra kiselalgsanalyser på 14 vattendragslokaler år 2019 samt utvärdering av resultaten. Eftersom det var mycket lite vatten i vattendragen sensommararen och hösten 2019 togs proverna istället på våren 2020. Undersökningen är ett led i länets arbete med regional miljöövervakning. Syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt utgöra ett underlag för statusklassningen av länets vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. De kan också användas för avstämning mot miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning” och ” Ett rikt växt- och djurliv”.

Kontakt