Kiselalger i Gotlands län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

I Gotlands län undersöktes år 2018 kiselalger på åtta vattendragslokaler. Sta- tusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar orga- nisk förorening. Stödparametrarna TDI (mängden näringskrävande arter) och %PT (andelen föroreningstoleranta arter) har beaktats vid bedömningen.

IPS-indexet i Ireån (kraftverket) och Gothemån (Åminne) visade klass 2, god status. Båda kan dock sägas ligga i riskzonen för att hamna i klass 3 måttlig status.

Själsöån, Snoderån (Borum), Gothemån (Vallstena) och Laxarveån bedömdes tillhöra klass 3, måttlig status (Gothemån efter expertbedömning).

I Närkån och Idån var andelen arter som indikerar förekomst av lättnedbrytbar organisk förorening (%PT) mycket stor och IPS-indexet motsvarade klass 4, otillfredsställande status.

Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattnet tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.

Samtliga lokaler i undersökningen bedömdes ha alkaliska förhållanden, vilket tyder på ett årsmedelvärde för pH över 7,3.

Kontakt