Inventering av naturvärden i marina kustområden

Om publikationen

Löpnummer:
2008:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport

Undersökningen syftade till att inventera naturvärden med tyngdpunkt på bottentyp och bottenvegetation i tre områden längs Gotlands kust; Lausviken, Hallshuk och Tälleviken. Två metoder användes för att kartlägga områdenas karaktär. För översiktlig kartläggning användes videoteknik med en under båten hängande videokamera. Vidare användes apparatdykning som
ett komplement till videotekniken. Detta för att dels verifiera information från videokameran och dels för att genomföra semikvantitativa linjekarteringar. I uppdraget ingick även att göra en bedömning av miljöstatusen utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljöstatus i kust och hav.

De undersökta områdena uppvisar skilda habitat. Lausviken domineras av jämndjupa sandbottnar med mycket begränsad vegetation. Området kring Laus holmar samt grundare områden mot land består av hårdbotten med varierande inslag av sten, block och häll. Zostera marina förekommer i viss utsträckning inom området och som djupast på 7,6 meters djup. Fucus vesiculosus förekommer ner till 8,2 meters djup och i täta bestånd i delar av området. Enstaka fynd av Chara baltica gjordes. Utifrån dessa resultat ges området hög miljöstatus. Hallshuk uppvisar med sitt exponerade läge enhetliga hårdbottnar bestående av häll och sten huvudsakligen. Trots exponeringsgraden förekommer Fucus vesiculosus ner till 7,1 meters djup. Stora mängder Chorda filum förekommer på bottnarna. Makroalgsvegetationen förekommer ner till 21,2 meters djup och består då av enstaka rödalger. Miljöstatusen bedöms till hög inom området. Tälleviken uppvisar flera olika habitat. De inre delarna består av långgrunda sandbottnar som övergår till blandade
bottnar med stort inslag av sten och block för att slutligen bestå av brant sluttande hällpartier. Kransalger bildar täta bestånd i typisk mosaik i de inre delarna av viken. Två arter, Chara aspera och Chara baltica, förekom vid undersökningstillfället. Zostera marina förekommer i begränsad utsträckning och på 5,5 meters djup som mest. Fucus vesiculosus bildar bitvis täta och välmående bestånd på grundare områden. Arten noterades på 9,0 meter som djupast. Makroalgsvegetationen förekommer ner till 21 meters djup och består då av enstaka rödalger. Inom området förekommer även relativt stora bestånd av Cladophora rupestris, en art som vanligtvis påträffas i mellan- och ytterskärgård där närsaltsbelastningen är begränsad. Miljöstatusen bedöms till hög
med undantag av de inre delarna där betydande påväxt av fintrådiga alger förekommer på kärlväxter och kransalger, vilket medför att bestånden är hotade Bedömningen av de inre delarna av viken blir i stället att de klassas som kraftigt påverkade. Fiske bedrivs endast i begränsad utsträckning inom områdena till följd av bland annat beståndsnedgångar som kan kopplas till ökat fisketryck, förlorade lekområden, ökad sedimentation och igenväxning. Tydligast syns effekterna av denna storskaliga förändring vid Tälleviken. De inre delarna är kraftigt påverkade med uttalad påväxt av fintrådiga alger, färgat vatten och sedimentation. Detta innebär att lämpliga lekområden för kustlekande fisk i Tälleviken (t ex gädda och sik) är hotade.

Kontakt