Inventering av vegetationsklädda bottnar i gotländska kustområden 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:4
Diarienummer:
502-1520-2018
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Denna undersökning är en del i det regionala miljöövervakningsprogrammet. Djuputbredning av makroalger och ålgräs undersöktes med hjälp av dykinventering i syfte att följa upp miljökvalitet i fem Gotländska kustvattenområden; Fårösunds vattenområde, Östra Gotlands norra kustvatten, Gansviken, Burgsvikens kustvatten och Klintehamnsviken sek namn.

Uppföljningen har så långt som möjligt följt bedömningsgrunderna för kustvatten och vatten i övergångszon (Naturvårdsverket, 2007 a). På vissa undersökta lokaler har bedömningsgrunderna inte kunnat uppfyllas fullt ut, till exempel till följd av grunda djupförhållanden eller att bedömningen behövt baseras på färre arter än vad bedömningsgrunderna kräver. Vilka avsteg som gjorts beskrivs i anslutning till beskrivningen av de aktuella lokalerna. För vissa lokaler har expertbedömning använts för att bedöma status.

Totalt undersöktes 8 transekter, varav 2 i Fårösunds vattenområde, 3 i Östra Gotlands norra kustvatten, och en transekt vardera i Gansviken, Västra Gotlands södra kustvatten och Klintehamnsviken sek namn. Lokalen Buckhällar som här följts upp tillsammans med i Fårösunds vattenområde ligger egentligen utanför Fårösund i vattenförekomsten Fårö norra kustvatten. Lokalen har ändå undersökts dels för att så djupa miljöer i saknas i Fårösund och dels för att den ingått i tidigare uppföljningar för Fårösund. Dessa kustvattenområden har tidigare följts upp inom den regionala miljöövervakningen 2009, 2012 och 2015 (Petersson 2010, 2013, 2016) med undantag för Gansviken som inte följdes upp 2015. Beskrivningar och struktur i denna rapport följer till stor del Petersson, 2015 i syfte att underlätta jämförelser med tidigare år.

I Fårösunds vattenområde och Östra Gotlands norra kustvatten klassades statusen som hög, i Gansviken klassades statusen som otillfredsställande, i Burgsvikens kustvatten klassades statusen som måttlig och i Klintehamnsviken sek namn klassades statusen som god.

Kontakt