Inventering av vegetationsklädda bottnar i gotländska kustområden, 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:1
Diarienummer:
502-2031-15
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport har upprättats på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län. Syftet med undersökningen var att undersöka förekomst av makrovegetation och genom dess djuputbredning om möjligt bedöma miljökvaliteten i undersökta områden. De besökta lokalerna var fördelade inom fyra kustvattenområden; Östra Gotlands norra kustvatten, Fårösunds vattenområde, Västra Gotlands södra kustvatten och Västra Gotlands mellersta kustvatten. Undersökningen är en uppföljning inom det regionala miljöövervakningsprogrammet. Tidigare har även östra Gotlands södra kustvatten ingått i programmet.
För bedömning av miljökvalitet används Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kustvatten och vatten i övergångszon. Dessa bedömningsgrunder utgår från data erhållna från linjetransekter. För att kunna användas i dessa bedömningar krävs det att genomförda transekter uppfyller vissa grundkriterier. I föreliggande undersökning är det endast transekterna inom östra Gotlands norra kustvatten som har förutsättningar att uppfylla angivna kriterier. En korrekt bedömning kan därför endast utföras för östra Gotlands norra kustvatten. Övriga områden saknar tillräckligt bottendjup, lämpligt bottensubstrat eller förekomst av de arter som ingår i bedömningsgrunderna. Ett expertutlåtande kan göras för de områden som inte uppfyller grundkriterierna. Dessa utlåtanden baseras på djupdata för Zostera marina, långtransekter (punktinventeringar) i grunda vikar samt förekomst och utbredning av kransalger. Då utföraren varit densamma de år undersökningarna genomförts (2009, 2012 0ch 2015) är kännedomen om vegetationsförändringar i de besökta områdena mycket god.
Då gällande bedömningsgrunder inte inkluderar mjukbottensamhällen eller erbjuder lämplig terminologi blir klassificeringen av dessa områden något svårbeskriven. Kommentarerna till de utförda bedömningarna kan därför bli omfattande. Utan vetskap om innebörden av, och hänsyn tagen till dessa kommentarer, kan bedömningen bli missvisande. Därför skall angivna miljökvalitetsklassificeringar användas med viss försiktighet då de åberopas i andra sammanhang för att undvika felaktiga beslut eller åtgärder.

Kontakt