Inventering av vegetationsklädda bottnar i gotländska kustområden, 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport har upprättats på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län. Syftet med undersökningen var att undersöka förekomst av makrovegetation och genom dess djuputbredning om möjligt bedöma miljökvaliteten i undersökta områden. De besökta lokalerna var fördelade inom fem kustvattenområden; Östra Gotlands norra kustvatten, Fårösunds vattenområde, Östra Gotlands södra kustvatten, Västra Gotlands södra kustvatten och Västra Gotlands mellersta kustvatten.
 
För bedömning av miljökvalitet används Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kustvatten och vatten i övergångszon. Dessa bedömningsgrunder utgår ifrån data erhållna från linjeinventeringar. För att kunna användas i dessa bedömningar krävs det att genomförda transekter uppfyller vissa grundkriterier. I föreliggande undersökning är det endast transekterna inom Östra Gotlands norra kustvatten som uppfyller angivna grundkriterier. En korrekt bedömning kan därför endast utföras för Östra Gotlands norra kustvatten. Däremot kan ett expertutlåtande göras utifrån data som inte uppfyller kraven i nämnda handbok. Sådana utlåtanden utförs i föreliggande undersökning för övriga områden baserat på djupdata för Zostera marina, långtransekter i grunda vikar samt förekomst och utbredning av kransalger.
 
Vattenområde Statusklass Kommentar Östra Gotlands norra kustvatten Hög Bedömningen uppfyller kraven för Naturvårdsverkets bedömningsgrunder  Fårösunds vattenområde Hög Expertutlåtande, se avsnittet Miljökvalitet för kommentarer Lokalen Haugrönan är Kraftigt påverkad† Östra Gotlands södra kustvatten Otillfredsställande Expertutlåtande; se avsnittet Miljökvalitet för kommentarer
Västra Gotlands södra kustvatten Måttlig  Expertutlåtande, se avsnittet Miljökvalitet för kommentarer. Stora mellanårsvariationer är kända från området Västra Gotlands mellersta kustvatten God/Måttlig Expertutlåtande, se avsnittet Miljökvalitet för kommentarer. God i de yttre delarna; Måttlig i de inre delarna. Stora mellanårsvariationer är kända från området Miljökvalitetsbedömning av undersökta vattenområden. Tillgängliga statusklasser i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder: Hög, God, Måttlig, Otillfredsställande och Dålig status. † Termen är hämtad från tidigare utgåva av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Anon. 1999). Anledningen till att termen användas är att bedömningsgrunder för mjukbottnar saknas i den senaste versionen (Handbok 2007:4) och därmed även möjligheten att föra mjukbottenslokaler till någon av de rekommenderade statusklasserna (Hög, God, Måttlig, Otillfredsställande och Dålig status). Sakliga argument för bedömning av mjukbottnar finns i den tidigare versionen av bedömningsgrunderna varför den använts vid denna statusklassning. Klassificeringen förs till någon av följande klasser: Opåverkad, Något påverkad, Tydligt påverkad, Kraftigt påverkad och Utslaget samhälle.
 
Trots att Gotlands kustvatten generellt uppvisar bra kvalitet, vilket öns geografiska läge och öppna kust säkerställer, finns det problemområden främst i grunda vikar med begränsad vattenomsättning. Den allmänna övergödningen av Östersjön tillsammans med lokal näringstillförsel skapar förutsättningar för hög produktivitet i den kustnära vattenmassan och på dess bottnar. Produktionen bidrar till ökad sedimentation, reducerade bottnar, överlagring och påväxt av fintrådiga alger samt förlust av arter och habitat. 
 
Vattenområden som inkluderar både exponerad kust och skyddade områden är svåra att göra enkla och rättvisande miljökvalitetsbedömningar för. Naturen är komplex och teoretiska beskrivningar och systematiseringar passar inte alltid in. Antaganden och anpassningar måste ibland göras för att upprättade mallar och bedömningsgrunder skall kunna användas. Kommentarerna till de utförda bedömningarna kan bli omfattande. Utan vetskap om innebörden av, och hänsyn tagen till dessa kommentarer, kan bedömningen bli missvisande. Därför skall viss försiktighet vid åberopandet av angiven miljökvalitetsklassning iakttas då klassningen av de i den här rapporten bedömda vattenområdena åberopas i andra sammanhang. Som exempel kan nämnas Fårösunds vattenområde där transekten Buckhällar tillsammans med djuputbredningen av Zostera marina visar på Hög statusklassning medan lokalen Haugrönan, som tillhör samma vattenområde, förs till klassen Otillfredsställande status.

Kontakt