Inventering av vegetationsklädda bottnar i gotländska kustområden, 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med undersökningen var att undersöka förekomst av makrovegetation och genom dess djuputbredning om möjligt bedöma vattenkvaliteten i undersökta områden.

De besökta lokalerna var fördelade inom sex kustvattenområden; Östra Gotlands norra kustvatten (Grauten, Skenalden, Majgu, Enholmen), Fårösund vattenområde (Buckhällar, Fårösund, Hagarbajnsriv), Östra Gotlands södra kustvatten (Gansviken), Västra Gotlands södra kustvatten (Burgsviken), Västra Gotlands mellersta kustvatten (Reveln, Koviken) och Östra Gotlands södra kustvatten (Skarpholmen).

Generellt gäller att Gotlands kustvatten håller hög miljökvalitet som en följd av det geografiska läget. Vid miljökvalitetsbedömningar utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder finner man att de enskilda lokalerna Grauten, Majgu, Skenalden och Buckhällar uppnår Hög statusklassning. Utifrån djuputbredningsdata för Zostera marina kan en förenklad miljökvalitetsbedömning göras som visar att de enskilda lokalerna Enholmen, Fårösund och Hagarbajnsriv uppnår Hög statusklass medan Skarpholmen uppnår det övre gränsvärdet för God status avseende miljökvalitet.

Anmärkningsvärt är det för arten stora djup som Zostera marina växer på vid Enholmen, hela 8,35 meter. Jämförelser med tidigare undersökningar visar att djuputbredningen är stabil över tiden, vilket även gäller övriga undersökta lokaler där Zostera marina förekommer. Förekomst och status av kransalgsbestånd ger ytterligare en möjlighet att bedöma miljökvaliteten.

Vid Haugrönan återfanns den tidigare dominerande arten C. horrida endast som tre individer. Arten är rödlistad och ingår i åtgärdsprogram för hotade arter. Hotbilden mot kransalgerna i Haugrönan är tydlig och miljökvaliteten vid lokalen är otillfredsställande. Miljökvaliteten vid Koviken är även den otillfredsställande medan lokalen Burgsvik (Fideviken) uppvisar relativt god miljökvalitet med förbehållet att hotbilden är tydlig och tidigare iakttagelser av t ex kraftig påväxt av fintrådiga alger noterats.

En sammanvägd miljökvalitetsbedömning för de undersökta delarna av vattenområdena visar att Östra Gotlands norra kustvatten (Grauten, Skenalden, Majgu, Enholmen) och Fårösund vattenområde (Buckhällar, Fårösund, Hagarbajnsriv) uppnår Hög statusklass, Västra Gotlands södra kustvatten (Burgsviken) klassas som Otillfredsställande, Östra Gotlands södra kustvatten (Gansviken) som Kraftigt påverkad†, Västra Gotlands mellersta kustvatten (Reveln, Koviken) som God i de yttre delarna medan de inre klassas som Otillfredsställande och Östra Gotlands södra kustvatten (Skarpholmen) klassas som God.

Kontakt