Inventering av vattenvegetation i fem sjöar, Gotlands län, 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:13
Diarienummer:
530-3410-14
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport har upprättats på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län. Syftet med undersökningen var att undersöka förekomst, utbredning och eventuell förändring av makrovegetation i fem sjöar genom jämförelser med tidigare undersökningar. De undersökta sjöarna var; Nyrajsu, Hau träsk, Alnäsa, Mölnor och Norrsund.
 
I de bedömningsgrunder som tagits fram för svenska sjöar rörande ekologisk status (Naturvårdsverket, 2007), tas inte hänsyn till gotländska sjöars (träsk) speciella egenskaper såsom att de ofta är grunda, näringsfattiga och artfattiga. Därför är bedömningsgrunderna inte applicerbara på gotländska träsk. I denna rapport görs istället en jämförelse av vattenvegetationen med tidigare undersökningar.
 
Vegetationen i Nyrajsu är fortsatt mycket sparsam. Endast tre arter förekommer; rödsträfse, havsnajas och borstnate. Havsnajasen är ofta kraftig och högvuxen.
 
Vegetationen i Hau träsk har förändrats avsevärt jämfört med 1986. Tidigare var bottnarna i stort sätt kala medan det idag växer täta och utbredda bestånd av rödsträfse över stora ytor av träsket. Rödsträfse är generellt på tillbakagång i Sverige. Främsta orsaken tros vara övergödningen. Etableringen av arten i Hau träsk är därför positiv.
 
Vegetationen i Alnäsa träsk är fortsatt riklig, både över och under ytan. Nya fynd av törnsträfse gjordes i den norra avsnörningen. I södra delen är arten väletablerad sedan tidigare. Utbredningen av havsnajas har ökat, både mätt som täckt yta och som individstorlek. 
 
Vegetationen i Mölnor träsk är mycket kraftig. Gungfly av vass och ag bildar tillsammans med strandvegetationen en labyrint i träskets mellersta del. Kransalgsvegetationen i södra delen har ökat i utbredning och är kraftig. Vattnet är färgat. Mölnor träsk visar tydliga tecken på övergödning och igenväxning. Törnsträfse förekommer i blandbestånd med framför allt rödsträfse.
 
Vegetationen är fortsatt sparsam i Norrsund. Vegetationen domineras av kransalger och fem arter förekommer; borst-, törn-, grå-, röd- och papillsträfse där de två förstnämnda är vanligast medan endast en individ av papillsträfse hittades. Förekomsten av havsnajas har ökat och arten hittades i både norra och södra delen av träsket.
 
Törnsträfse hittades i tre av de besökta träsken; Alnäsa, Mölnor och Norrsund. I rödlistan för 2015 klassas arten som Nära hotad (NT). I Sverige är arten känd från ett 20-tal aktuella lokaler. Det största hotet mot arten anses vara övergödningen varför sjöar där arten finns bör skyddas mot närsaltsutsläpp. Arten förekommer sannolikt även i andra gotländska träsk men kännedom om artens utbredning är bristfällig. Inventeringar för att kartlägga artens utbredning bör genomföras.

Kontakt