Inventering av svartfläckig blåvinge (Maculinea arion) på Gotland 2007-2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
112
Publikationstyp:
Rapport

Under juli och början av augusti 2007 och 2008 inventerades svartfläckig blåvinge Maculinea arion på Gotland. I inventeringen ingick inventering av lokalerna, DNAundersökningar och undersökning av värdmyror.

Lokalinventeringen under 2007 utfördes genom besök på lokaler med förekomst av den svartfläckiga blåvingens värdväxt backtimjan Thymus serpyllum, oftast upprepade gånger på grund av dåliga väderförhållandena under sommaren 2007. Under 2008 ändrades metodiken för att få bättre jämförbarheter mellan lokalerna och fördjupad kunskap om växtligheten på lokalerna. Inventering av vuxna individer på varje lokal genomfördes då under 30 minuter på 1 ha. DNA-undersökningen omfattade insamling av prover som togs från vuxna individer genom att klippa en bit från fram- eller bakvingen ca 2 x 4 mm stor. Myrundersökningen 2007 utfördes i samarbete med Mikael Johannesson. Prover av myror togs på vissa lokaler där fjärilen förekommer genom att placera ut bete i form av fuktiga sockerbitar. Även vid myrundersökningen 2008 fördjupades metodiken. Vegetationshöjd och täthet mättes samt notering av andra vegetationsegenskaper. Artbestämningen av myrorna och den datakatalogiserade sammanställningen under båda åren gjordes av Per Stadel Nielsen.

Under 2007 besöktes 37 lokaler. Svartfläckig blåvinge hittades på 13 av dessa, totalt
noterades 36 individer. Sex lokaler var nya för Gotland: Asträsk, Asträsk 2, Fröjel,
Lindeberget, Velinge och Velinge 2. Under 2008 noterades totalt 147 vuxna individer på
25 lokaler i 9 områden av totalt 47 undersökta lokaler i 15 områden. Fem lokaler var nya
för Gotland: Garda, Garda 2, Stångkvie, Fårö 4 och Nygårds. 21 DNA-prover från 7
lokaler togs under sommaren 2007 och 87 från 19 lokaler under 2008. Myrundersökningen ägde rum på 12 lokaler med totalt 890 prover 2007 och på 6 lokaler med totalt 180 prover 2008. De rikligaste och oftast förekommande Myrmica-arter var M. sabuleti och M. schenki. M. sabuleti utgjorde 52,9 % av alla samlade individer 2007 (83,5 % 2008) och förekom i 50,6 % av det totala antalet prover under 2007 (30,4 % 2008), M. schenki utgjorde 45,8 % av alla individer 2007 (10,1 % 2008) och förekom i 45,1 % av alla prover 2007 (62,3 % 2008). De övriga noterade Myrmica-arterna, som M. ruginodis, M. lobicornis och M. scabrinodis, hittades i mindre antal. Provresultaten har visat att svartfläckig blåvinge kan ha två huvudvärdmyrarter på Gotland: Myrmica sabuleti och Myrmica schenki. Det var oftast en av dessa båda arter som dominerade på de undersökta lokalerna. Arterna förekom på olika typer av habitat, men deras habitatkrav hängde mest ihop med mikrohabitatsförhållandena som kunde vara olika på olika lokaler. Under inventeringen av fjärilar under både 2007 och 2008 noterades perioplattaa skillnader i flygtider bland de lokala populationerna. Fjärilar förekommande i hällmarker och i öppna områden (Stenkumla, Hejnumhällar, Fårö) hade huvudsaklig flygtid i första halvan av juli, däremot populationer i glesa skogar, framförallt på centrala Gotland (Alskog, Asträsk, Lindeberget) var även flygaktiva senare med nykläckta individer fram till mitten av augusti.

På de undersökta lokalerna noterades två huvudtyper av hot - igenväxning (81 % av
lokalerna 2007 och 51 % 2008) och överbete (3 % 2007 och 12 % 2008). Lokalerna
delades i fyra kategorier efter hot och tidpunkt då åtgärder bör utföras (under de närmaste fem åren, under de närmaste fem till tio åren, bevakning - kontroll efter de närmaste fem till tio åren, inga åtgärder). För alla lokaler i första två kategorierna lämnas en beskrivning på lämpliga detaljerade åtgärder.

Kontakt