Inventering av svartfläckig blåvinge (Maculinea arion) på Gotland 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

Under juli månad 2006 inventerades 31 områden och lokaler på Gotland i syfte att leta efter svartfläckig blåvinge Maculinea arion (Linnaeus, 1758). Arten hittades på 15 lokaler, 12 av dem var hittills okända förekomster. Fjärilen hittades i områden med gles skog med ett antal
öppna soliga gläntor eller på öppna sandhedsmarker. I nästan alla av de 31 inventerade områdena observerades artens värdväxt backtimjan Thymus serpyllum. Samtidigt konstaterades att lokaler utan förekomst av fjärilen ofta var överbetade eller hotade av igenväxning. Vid ytterligare inventering av svartfläckig blåvinge rekommenderar jag att man utför den i två
faser - som undersökning av nya blåvinge förekomster (i mindre områden över hela Gotland, varje år) och som bevakning av populationsstatus (i områden med redan kända blåvingeförekomster, regelbundet).

Kontakt