Inventering av sköldbaggar på krisslor 2009 och 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2010:19
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Under juni och augusti 2009 genomfördes på länsstyrelsens uppdrag en inventering av krisslesköldbaggar på Gotland under juni och augusti. Under 2010 har en mer riktad inventering av pantersköldbaggen utförts.

Resultaten från denna pilotundersökning av sköldbaggar på krissla är preliminär. Den tyder ändå på att rostsköldbaggen (Cassida ferruginea) som tidigare inte setts på Gotland på 80 år har en gynnsam situation på Gotland. Två lokaler hittades redan 2008, åtta lokaler
påträffades 2009 och ytterligare en 2010, spridda över större delen av ön.

Av svartbent sköldbagge (Cassida murraea), som inte setts på Gotland sedan 1800-talet, påträffades överraskande ett exemplar 2009 i Kräklingbo. Arten kunde inte hittas igen 2010 och är troligen mycket sällsynt.

Pantersköldbaggen (Pilemostoma fastuosa), som är känd genom några sentida förekomster, påträffades trots intensivt sökande under två somrar inte på någon av dessa lokaler. Däremot upptäcktes en ny, tämligen individrik lokal nära Paviken, där arten sågs båda åren.

Kontakt