Inventering av sköldbaggar på krissla 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län genomfördes en inventering av sköldbaggar ingående i åtgärdsprogrammet för hotade insekter på krisslor (Lennartsson, Björklund & Wanntorp 2014). Pantersköldbagge (Pilemostoma fastuosum), rostsköldbagge (Cassida ferruginea) och svartbent sköldbagge (Cassida murraea) eftersöktes i områden där krissla i olika utsträckning förekommer som ett vanligt eller enstaka inslag i vegetationen. Trots den varma och extremt torra våren och försommaren, med en del nedvissnade krissleplantor och -bestånd, resulterade inventeringen i en del nya lokaler.

Inventeringen genomfördes under sista halvan av maj till första halvan av juni 2018 och omfattade 15 olika områden från Fårö i norr till Sundre i söder. Pantersköldbagge (Pilemostoma fastuosum) observerades i fem områden varav tre nya; Eke Smiss/Kullunde, Näs Stora Däppan och Hablingbo Krakvät NR. I området vid Mästermyr i Silte hittades två nya dellokaler, väster och öster om den tidigare kända lokalen.

Rostsköldbagge (Cassida ferruginea) observerades i sju olika områden varav fyra nya; Fårö Gylpovät, Ronemyr Davide, Lummelunda Landträskdammen och Hablingbo Sävvät NR. I området vid Mästermyr i Silte hittades en ny dellokal väster om den tidigare kända lokalen.

Svartbent sköldbagge (Cassida murraea) observerades endast i en dellokal Mästermyr i Silte, öster om den tidigare kända lokalen.

Spår av sköldbaggelarvernas näringsgnag observerades utan att hitta larver eller imagos i tre av lokalerna; Sundre Muskmyr NR, Hamra Hulehällar och Burgsvik Mjölhatteträsk.

Utöver de eftersökta arterna noterades även den i åtgärdsprogrammet inkluderade fjärilsarten skarplinjerad krisslesäckmal (Coleophora conyzae, NT) i två lokaler; Fårö Ajkesträsk en (1) larv och Vamlingbo Alvret Nore två larver. Båda lokalerna är nya för arten.

Kontakt