Inventering av naturvärden i marina kustområden

Om publikationen

Löpnummer:
2007:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport

Undersökningen syftade till att inventera naturvärden med tyngdpunkt på bottentyper och bottenvegetation i två områden längs Gotlands östra kust. Områdena utgörs av området söder om Ronehamn inkluderande Gansviken samt Slite skärgård. Två metoder användes för att kartlägga områdenas karaktär. För översiktlig kartläggning användes videoteknik med en under
båten hängande videokamera med belysning. Vidare användes apparatdykning som ett komplement till videotekniken. Detta för att dels verifiera information från videokameran och dels för att genomföra semikvantitativa linjekarteringar. (Linjekarteringarna presenteras i sin helhet i rapporten ”Inventering av makrofyter i Gotlands kustvatten”, rapport nr 2007:6,
Länsstyrelsen Gotlands län). Området i anslutning till Ronehamn uppvisade till större del mjukbotten med vegetation av främst bandtång (Zostera marina) och borstnate (Potamogeton pectinatus). I vikens närhet finns inga andra industriella verksamheter än Ronehamns fiskehamn. Viken kan därför anses relativt naturlig och representerar en för Gotland typisk långgrund havsvik med stor förekomst av kärlväxter. Vikens inre delar uppvisade dock bitvis en tydlig påverkan i form av påväxtalger. Gansviken dominerades dock totalt av borstnate (Potamogeton
pectinatus) även om andra arter av alger, kransalger och kärlväxter förekom i viss utsträckning. I området finns även ett mindre område med hårdbotten där en hög artdiversitet av alger förekom. Fisket har tidigare varit betydande i området (främst efter sik) men p g a beståndsnedgångar avtagit. Beståndsnedgångarna anses bero på ökat fisketryck och förlorade lek- och uppväxtområden. Området inkluderas i av Fiskeriverket angivet område av riksintresse för yrkesfisket. Slite skärgård är Gotlands enda skärgård. I Slite samhälle ligger en cementindustri med betydande sjötransporter. Skärgårdens yttre delar är i stort sätt opåverkade av exploatering. Området uppvisar en livlig topografi inkluderande grundare vikar med mjukbotten och ytterområden med branta pallkanter. Vägumeviken uppvisar jämna mjukbottnar med dominerande vegetation av kärlväxter. De dominerande arterna var borstnate (Potamogeton pectinatus) och bandtång (Zostera marina). Bandtång återfanns på för arten stort djup (8,2 m) vid
Enholmen. Bitvis kunde stor förekomst av påväxtalger i vikens inre delar konstateras. Utanför de inre öarna i skärgården är bottnen relativt enhetlig och följer topografin väl. De djupare bottnarna uppvisar ett stort inslag av sten som övergår till finare material med ökat vattendjup. Vegetationen var generellt sparsam med dominerande rödalger tillsammans med blåmusslor (Mytilus edulis). Bälten av blåstång (Fucus vesiculosus) förekom på vissa grundare bottnar. Anmärkningsvärt är dock att utbredningen var relativt begränsad. Fisket har även här tidigare varit betydande både för sportfisket och yrkesfisket. På grund av beståndsnedgångar till följd av ökat fisketryck och förlorade lek- och uppväxtområden har fisket minskat. Området inkluderas i av Fiskeriverket angivet område av riksintresse för yrkesfisket. De båda undersökta områdena uppvisade den artrikedom och variation av makrofyter som kan förväntas av områden med liknande förutsättningar.

Kontakt