Inventering av molnfläckbock, Mesosa nebulosa, på Gotland 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län inventerade Niklas Franc, Naturcentrum AB, molnfläckbock i områden med äldre hassel på Gotland 2014. Resultaten visar på att det fortfarande finns kvar populationer av arten på främst norra Gotland. Molnfläckbocken noterades via gnag eller larver på sammanlagt 11 av 16 besökta lokaler.  Arten verkar föredra halvöppna hässlen som är rika på död ved. Många av lokalerna är igenväxande och för att på sikt behålla stabila populationer av arten, rekommenderas att man på flera av de inventerade lokalerna gör försiktiga gallringsåtgärder och nyskapar en del död stående ved.

Kontakt