Inventering av makrofyter i Gotlands kustvatten

Om publikationen

Löpnummer:
2007:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport

Sju kustområden inventerades med avseende på makrofyter och sessil fauna. Metodiken för föreliggande inventering utgår från den metodik som används vid den nationella miljöövervakningen och utgörs av dyktransekter. Sammanlagt har 20 transekter undersökts. Undersökningen inkluderar både hård- och mjukbotten fördelat på exponerade lokaler likväl som på de för Gotland typiska långgrunda vikarna. Resultaten från dessa transekter har utgjort underlag för den bedömning av miljötillståndet i dessa områden som presenteras. Resultaten visar att Gotlands kustvatten generellt uppvisar bra vattenkvalitet. En tydlig indikator på god vattenkvalitet är förekomst av blåstång (Fucus vesiculosus) som är relativt vanlig på hårdbottnar längs Gotlands kuster. Även mjukbottnarna längs Gotlands öppna kust uppvisar god kvalitet med förekomst av bandtång (Zostera marina) och kransalger (Charophyceae). Bandtången hittades på för arten stora djup (8,2 m) och förekomsten av kransalger var riklig i de inre delarna av de långgrunda vikarna. Kransalgen raggsträfse (Chara horrida) påträffades på en lokal. Arten är målart för åtgärdsprogram för hotade arter. Påväxten av fintrådiga alger var med vissa undantag begränsad vid de flesta av de besökta lokalerna. Miljötillståndet för de flesta lokalerna klassades som god enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav. Av hårdbottenlokalerna
utgjorde lokalerna i Fårösund dock undantag med tydligt påverkad miljö med inslag av
svavelbottnar och stor förekomst av fintrådiga alger. De undersökta mjukbottnarna uppvisade i sina inre delar en kraftig påverkan främst genom förekomst av påväxtalger som bitvis täckte bottnarna totalt.

Kontakt