Inventering av kransalger i den gotländska kustzonen, 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Kransalger är relativt vanligt förekommande längs Gotlands kuster. Vid den första inventeringen av kransalger längs Gotlands kust (Petersson, 1999) hittades kransalger vid 32 av de 41 undersökta lokalerna. 19 av dessa återbesöktes 2009 tillsammans med ytterligare en lokal, totalt 20 lokaler. 2012 återbesöktes 17 av dessa på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län med avseende på förekomst och utbredning av kransalger.
 
I gotländska kustvatten representeras kransalgerna av fem arter fördelade på två släkten, Chara spp. och Tolypella sp. De vanligast förekommande arterna är Chara canescens, C. aspera och C. baltica. Tolypella. nidifica och C. horrida förekommer i mindre omfattning. C. horrida förs till de rödlistade arterna i Sverige och är föremål för åtgärdsprogram för hotade arter.
 
Förekomsten av kransalgsarterna varierar något. Vid de 17 lokalerna hittades 2012 följande arter:

 • C. aspera hittades vid 16 (13, 14) lokaler
 • C. baltica hittades vid 13 (15, 13) lokaler
 • C. canescens hittades vid 16 (16, 15) lokaler
 • C. horrida hittades vid 5 (4, 2) lokaler
 • T. nidifica hittades vid 16 (11, 14) lokaler  

Siffror inom parantes anger antalet lokaler av de 2012 besökta lokalerna (17 stycken) där respektive art hittades 2009 och 1998. 1998 besöktes dock inte lokalen Marviken vilket ger 16 lokaler istället för 17.
 
En jämförelse mellan 2012 års inventering med 2009 års inventering visar att vid de 17 besökta lokalerna 2012:

 • Har artantalet ökat vid sju (2) lokaler
 • Har artantalet minskat vid tre (4) lokaler
 • Har utbredningen ökat vid fem (2) lokaler
 • Har utbredningen minskat vid fem (6) lokaler

Siffror inom parantes anger antalet lokaler 2009 jämfört med tidigare inventeringar. Endast besökta lokaler 2012 inkluderas.
 
En sammanvägd bedömning av kransalgsbeståndens status och hot 2012 i respektive området visar att:

 • Vid två lokaler finns stabila bestånd med ringa eller inga tydliga hot
 • Vid tio lokaler råder osäkra förutsättningar för livskraftiga bestånd
 • Vid fem lokaler finns tydlig negativ beståndsutveckling och tydliga hot

Gällande förekomsten av Chara horrida i gotländska kustvatten kan det konstateras att:

 • En ny lokal för arten hittades (Bandlundaviken)
 • Utbredningen har minskat vid en lokal (Marviken) 
 • Artbeståndet är oförändrat vid två lokaler (Petesviken, Burgsviken)
 • Tillståndet är kritiskt vid två lokaler (Haugrönan, Bandlundaviken)
 • En övergångsform mellan C. baltica och C. horrida återfanns vid en lokal (Furilden Norr)

Kontakt