Inventering av kransalger i den gotländska kustzonen, 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Kransalger är relativt vanligt förekommande längs Gotlands kuster. Vid den första inventeringen av kransalger längs Gotlands kust (Petersson, 1999) hittades kransalger vid 32 av de 41 undersökta lokalerna. 19 av dessa återbesöktes 2009 tillsammans med ytterligare en lokal, vilket resulterar i 20 lokaler. I gotländska kustvatten representeras kransalgerna av två släkten, Chara spp. och Tolypella sp. De vanligast förekommande arterna är Chara canescens, C. aspera och C. baltica. T. nidifica och C. horrida förekommer i mindre omfattning. C. horrida förs till de rödlistade arterna i Sverige och är föremål för åtgärdsprogram för hotade arter.
 
Förekomsten av kransalgsarterna varierar något. Vid de 20 lokalerna hittades följande arter:

 • C. canescens hittades vid 17 lokaler
 • C. aspera hittades vid 14 lokaler
 • C. baltica hittades vid 16 lokaler
 • C. horrida hittades vid 4 lokaler
 • T. nidifica hittades vid 11 lokaler 

En jämförelse mellan 2009 års inventering med tidigare inventeringar visar att:

 • Vid två lokaler har artantalet ökat
 • Vid sex lokaler har artantalet minskat
 • Vid tre lokaler har utbredningen ökat
 • Vid sju lokaler har utbredningen minskat

En sammanvägd bedömning av kransalgsbeståndens status och hot i respektive området visar att:

 • Vid fyra lokaler finns stabila bestånd med ringa eller inga tydliga hot
 • Vid åtta lokaler finns tydlig negativ beståndsutveckling och tydliga hot 

Gällande förekomsten av Chara horrida i gotländska kustvatten så kan det konstateras att vid de fyra kända lokalerna så är:

 • Utbredningen utökad vid en lokal dock med en mycket tydlig hotbild 
 • Artbeståndet oförändrat vid två lokaler
 • Tillståndet kritiskt vid en lokal
 • Dessutom hittades en övergångsform mellan C. baltica och C. horrida vid två lokaler, varav den ena lokalen är ny för denna form.

Kontakt