Inventering av insekter på brandfältet vid Kallgateburg, 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:2
Diarienummer:
1653-7041
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Två år efter en större brand ca 5 km väster om Slite undersöktes framförallt skalbaggsfaunan. Som metod användes tio stora, frihängande fönsterfällor, utspridda inom ca två hektar av en genombränd öppen till gles, talldominerad barrskog. Fällorna verkade mellan den 10 maj och 24 juli 2013. Totalt påträffades ca 300 arter varav 17 skalbaggar och tre gaddsteklar är rödlistade. Av dessa är kortvingen Batrisodes hubenthali, granbarkbagge (Lasconotus jelski), viveln Dryophthorus corticalis och större vedgeting (Symmorphus murarius) klassade som nationellt hotade. Majoriteten av de funna rödlistade arterna är knutna till död ved, och då särskilt tallved. Mängden brandberoende arter var förvånansvärt få. Däremot hittades en intressant marklevande insektsfauna med arter knutna till fuktig mark, sand, myror, och betespåverkan. Resultaten pekar på att skogarna intill Kallgateburgs naturreservat är mycket skyddsvärda, något som även manifesteras i en riklig förekomst av gamla barrträd. I viss grad pekar dessutom resultaten på en skyddsvärd mark- och hävdberoende insektsfauna, möjligen främst knuten till våtare marktyper. Fem skalbaggsarter påträffades här för första gången på Gotland, varav fyra är under spridning i norra Europa.

Kontakt