Inventering av havsöring med odlingsursprung på Gotland 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2011:5
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringar gjorda i gotländska vattendrag under 2006 och 2007 har visat att öringar med odlingsursprung stiger för lek (Söderman & Ljunggren 2007, Söderman, Ljunggren & Glimsäter 2008). Eftersom ingen odling och/- eller utplantering av öring sker på Gotland står det klart att dessa inte härstammar från Gotland. Främmande öringar kan om de leker med de genuina öringarna ha en negativ påverkan på den genetiska särprägeln. Under inventeringen 2007 togs vävnadsprov på de odlade öringar som påträffades i vattendragen samt från 10 stycken som fångades på kusten under sportfiske. Insamlade prov analyserades sedan av Fiskeriverket. Av de fem odlade öringarna som påträffades i Lummelundaån visade DNA-analysen att fyra av dem var av Gålö/Åva-stam och en av Dalälvsstam (Palm m.fl. 2008). Ytterligare 50 DNA-prover från öringar fångade på gotlandskusten 1999-2000 analyserades. Av dessa var 16-28 % av odlingsursprung. För att samla in ytterliga information utförde Länsstyrelsen i Gotlands län under hösten 2008 en tredje inventering av odlad öring. Denna gång i Ireån, Lummelundaån, Själsöån, Svajdeån, Västers kanal, Hugrejfsån och Kolenskvarnsbäcken.

Kontakt