Inventering av havsöring med odlingsursprung i sju gotländska vattendrag hösten 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

Förekomsten av odlad havsöring utefter Gotlandskusten har under de senaste åren blivit allt mera uppmärksammat. Sportfiskare som fört journal över sina fångade fiskar har visat att andelen öringar med odlingsursprung för dessa har legat mellan 30 och 40 %. Den tidigare utbredda uppfattningen att det gotländska havsöringsfisket bedrivs efter naturligt producerad
fisk har efterhand fått revideras. För att på ett enkelt och säkert sätt kunna skilja odlad och vildproducerad fisk åt, infördes 2004 regeln att all öring och lax som sätts ut i svenska vatten skall fettfeneklippas. Detta ökade möjligheten att identifiera odlade fiskar utan att resultaten kan ifrågasättas. Var de märkta öringarna är utsatta är okänt och det är även okänt om de är utsatta som smolt i ett vattendrag eller om de är utsatta direkt i havet. Spekulationer om att odlade öringar, och då i synnerhet de som satts ut direkt i havet, har en större benägenhet att simma längre sträckor och sedan stiga för lek i vattendrag där de inte hör hemma har framförts av många sportfiskare och fiskevårdare. Detta skulle, om det sker i betydande omfattning, kunna leda till att den genetiska mångfalden hos de ursprungliga gotländska havsöringsstammarna på sikt påverkas negativt. Den gotländska öringen har till exempel bevisats anpassa sig till vattenbrist i bäckarna genom tidig yngelutvandring (Landergren 2001).

Syftet med denna inventering var att försöka klarlägga i vilken omfattning de odlade
havsöringarna som bevisligen befinner sig utefter den gotländska kusten även simmar upp i vattendragen och leker.

Mellan 1995 och 2001 gavs i Sverige totalt 6 900 tillstånd för utsättning av öring
(Naturvårdsverket 2005). Enligt gällande vattendomar skall årligen ca 350 000 öringar
planteras ut i kustmynnande vattendrag som kompensation för förlorad naturlig produktion till följd av vattenkraftsutbyggnad (Naturvårdsverket 2005). Stockholms stad planterade ut 185 200 öringar år 2005 varav 131 600 direkt i havet (Stockholms stad 2005). Detta för att gynna sportfisket i regionen. Utöver dessa stora källor tillkommer lokala utsättningar i annan regi. Även i övriga östersjöländer förekommer omfattande utsättningar av havsöring.

Kontakt