Inventering av gulfläckig igelkottspinnare Hyphoraia aulica på Filehajdar 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Filehajdar är ett område som i artsammansättningen av fjärilar visar sig ha mycket höga entomologiska värden. Enbart i detta område har 43 rödlistade fjärilsarter noterats. Det är dock inte välinventerat och det finns ytterligare minst 30 rödlistade arter som bedöms kunna finnas i Filehajdar eftersom de påträffats i närliggande Hejnumhällar och Kallgate. Antalet rödlistade arter i Filehajdar bör därför ligga på omkring 70 – 90 arter, kanske fler, vilket ur ett svenskt perspektiv är mycket högt och sannolikt bland de högre i landet som helhet. Den 18 – 19 april 2015 inventerades området efter gulfläckig igelkottspinnare Hyphoraia aulica, en i Sverige mycket sällsynt spinnarfjäril som är rödlistad som starkt hotad (EN) och är knuten till öppna torra marker. Två larver av denna art hittades i de södra delarna av inventeringsområdet och arten konstateras att därmed vara etablerad på alvarmarkerna i Filehajdarområdet.
 
Andra sällsynta arter som tidigare påträffats här och som är särskilt värda att nämna och i Sverige idag bara är kända från Gotland är grå strimmätare Horisme aemulata (EN), svartvit säckmal Coleophora albella (EN) och blodtoppblomvecklare Eupoecilia sanguisorbana (VU). Arter härifrån som vi genom internationella konventioner har ansvar att bevara är apollofjäril Parnassius apollo (NT), svartfläckig blåvinge Maculinea arion (NT) och väddnätfjäril Euphydryas aurinia (VU).
 
Slutsatsen blir att Filehajdarområdet i högsta grad är skyddsvärt på grund av det höga antalet rödlistade fjärilsarter som finns här, flera av dem med höga kriterier i rödlistekriterierna, samt att ett flertal av arterna idag bara finns på Gotland eller här har ett starkt fäste jämfört med övriga delar av Sverige.

Kontakt