Inventering av gotlandsnunneört Corydalis gotlandica 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Gotlandsnunneörten är sårbar eftersom den har ett sådant begränsat utbredningsområde men populationsstorleken på ca 10.000 blommande individer är förhållandevis stor, och arten har i övrigt ingen allvarlig hotbild på Gotland idag. Fem viktiga (stora och/eller med säregna drag) populationer är skyddade genom naturreservat. Det motsvarar ca 40 % av den totala populationen. Framtidsprognosen för arten som helhet är därför positiv, men populationsutvecklingen i de isolerade populationerna i Bosarve lövskog och på Stora och Lilla Karlsö bör särskilt övervakas.

Gotlandsnunneört är en utpräglad lundväxt men klarar även av att växa i öppen gräsmark. I gräsmarkshabitat är arten starkt gynnad av bete för att klara sin reproduktion, då fröna behöver bar jord för att gro. I gräsmark kan, förutom blottor i grässvålen orsakade av tramp, bar jord erbjudas under buskar. Det är därför viktigt med ett buskskikt i gräsmarker, och buskar under vilka gotlandsnunneörten växer bör aldrig röjas bort. I lundmiljö, där örtskiktet är naturligt glesare och blottor i förekommer genom ”naturlig” störning, är gotlandsnunneörten inte lika beroende av bete, och det är möjligt att betet snarare kan missgynna arten genom trampskador om inte betesbeläggningen anpassas väl.

Betet på Stora Karlsö är inte skadligt för gotlandsnunneörten i den omfattning som det bedrivs idag. Det är snarare nödvändigt för den del av populationen som växer i öppen gräsmark.

Gotlandsnunneörten är förmodligen en äldre art än vad man tidigare trott. Det är mycket troligt att de gotlandsnunneörter som växer på Stora och Lilla Karlsö och i Sproge har uppstått på någon av Karlsöarna som en hybrid mellan stor nunneört och smånunneört som växer där.

Kontakt