Inventering av de vegetationsklädda bottnarna vid Salvorev och Sandöbank

Om publikationen

Löpnummer:
2010:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Naturreservatet Salvorev-Kopparstenarna är Sverige största marina reservat och inrättades 1988. Området har undersökts tidigare, 1983 och 1993. Syftet med föreliggande undersökning var att följa utvecklingen i området, att skapa underlag för bedömning av miljöstatusen enligt Vattendirektivet samt att skapa underlag för fortsatta undersökningar enligt standardiserade metoder (Undersökningstyp Vegetatationsklädda bottnar, ostkust).

Undersökningen utfördes 24-25 augusti 2009. Fyra transekter vid Salvorev och Sandö bank undersöktes med avseende på vegetationstäckning, biomassa av flora och fauna samt fiskförekomst. Vidare foto- och videodokumenterades varje transekt.

Vid Stenshuvud, den grundaste transekten, förekom 15 algarter vilket är fler än tidigare. Blåstången hade lite lägre täckning än tidigare men detta kan röra sig normala mellanårsvariationer. Den rörformade diatoméen Berkeleya förekom inte alls längre. Faunans biomassa var högre än tidigare år men med samma antal arter.

Transekten Salvorev hade en rikare algflora än 1993 med till exempel observationer av blåstång. Biomassan av alger var högre medan faunan var lägre relativt 1993. Dock var artantalet av djur klart högre 2009 än 1993.

Vid transekt 5 Sandö bank var artantalet marginellt högre för alger år 2009. Gaffeltång observerades nu i hela transekten medan den inte alls observerats tidigare. Algbiomassan var klart högre än tidigare år med samma dominerande arter. Artantal och biomassa för faunan var klart lägre än tidigare år, framför allt beroende på en stor minskning av blåmussla.

Den sista transekten, 8 vid Sandö bank, hade en mycket sparsmakad vegetation med samma antal arter och biomassa som tidigare år. Faunans artantal var på samma nivå som tidigare medan biomassan var väsentligt lägre, både för blåmussla och dess associerade arter.

En manuell beräkning av miljöstatusen enligt bedömningsgrunden utfördes vilket gav underlag för att klassa statusen som hög, vilket styrktes av dykobservationerna. Överlag var floran och faunan i god kondition och hela området har höga naturvärden. det förekom gott om småfisk på alla transekter, bland annat tånglake, stubb, sjustrålig smörbult, svart smörbult och skrubbskädda. Miljön är sannolik gynnsam för födosök och uppväxt av fisk.

Det rekommenderas att området besöks med en högre frekvens i framtiden, även om området kan betraktas som svårbesökt på grund av det utsatta exponerade läget.

Kontakt