Inventering av blodtoppblomvecklare Eupoecilia sanguisorbana på Gotland, 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:9

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1653-7041

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Inventering och övervakning av blodtoppblomvecklare Eupoecilia sanguisorbana utfördes på Gotland i samband med utvärderingen av åtgärdsprogrammet för denna art. Det innebar kontrollbesök på tidigare kända lokaler men också uppsökande av nya lokaler i områden med potentiell förekomst av blodtopp. Syftet med övervakningen var uppföljning av artens population, bedömning av förekomsttrender och populationsstatus till följd av de tidigare genomförda inventeringarna.

Kontakt