Inventering av barkkvastmossa Dicranum viride på Gotland 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län genomfördes en översiktlig inventering av barkkvastmossa Dicranum viride på Gotland under februari 2016. Inventeringen syftade till att eftersöka arten på potentiella lokaler med lämpliga förhållanden. Inventerings-ansträngningen kom att koncentreras till bland- eller lövdominerade skogar med hög luftfuktighet och långvarig skoglig kontinuitet av lämpliga substratträd, främst rikbarksträd med högt bark-PH, till exempel ask, ek, alm och asp. Arten påträffas oftast på lutande, senvuxna och knotiga stammar på lokaler med hög luftfuktighet, till exempel i närheten av vattendrag och sjöar. Arten är sedan tidigare känd från en lokal på Gotland i Natura 2000-området Brunnsrar i Etelhem socken. Barkkvastmossa omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter som löper ut 2016. Arten ingår i Art- och habitatdirektivets bilaga 2 och är fridlyst enligt 8 § Artskyddsförord-ningen (2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att i den omfattning som framgår av bilaga 2 plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada hela eller delar av exemplar. Arten är upptagen som starkt hotad (EN) i den svenska rödlistan 2015.
På grund av tidsbrist inventerades ett 10-tal lokaler som vid en första anblick ansågs mer eller mindre lämpliga med avseende på arten levnadspreferenser. Den närstående arten nålkvastmossa D. tauricum är relativt vanlig på Gotland vilket avsevärt försvårar identifieringen. Det faktum av båda arterna sannolikt finns på lokaler med förekomst av D. viride gör arten mycket svårinventerad.
Vid inventering belades därför varje fynd och mikroskoperades för att studera bl.a. cellängden i nedre halvan av bladet som morfologiskt skiljer arterna åt. Trots studier av många belägg i mikroskop hittades bara D. tauricum på de inventerade lokalerna. Även om barkkvastmossa är mycket sällsynt på Gotland är den med största sannolikhet förbisedd.

Kontakt